Premi Nacional Fundació Pare Esqué

Guardonats/des 1a edició

BEQUES EDUCATIVES i AJUTS SOCIALS

DIFONDRE ELS VALORS HUMANS EN LA SOCIETAT D’AVUI

4a edició – 2017

MOTIVACIÓ

La Fundació Pare Esqué, a través de l’Obra Cultural Mariana, té per missió principal la difusió amb reiterat afany dels valors cristians en la societat d’avui. Aquesta missió és fruit d’una consigna que el Sant Pare Joan Pau II va entregar en carta al Pare Manuel Esqué i Montseny, CMF, el nostre fundador, a l’any 1984 on ens exhortava Difongui amb reiterat afany els valors cristians en la societat d’avui”. Ens agrada, volem i considerem necessari continuar ajudant en el missatge de Jesús, que és missatge de concòrdia. Fem apostolat i eduquem en els valors, ajudant en la construcció d’una societat més justa i millor, on tothom hi tingui cabuda. Per això, a la Fundació hem decidit augmentar els esforços de difusió dels valors en la societat d’avui. A tots els nivells. I un d’aquests nivells és els dels infants i els joves. Per això ens plau anunciar la 4a edició del Premi Nacional Fundació Pare Esqué per a la difusió dels valors humans en la societat d’avui. Aquest premi consisteix en beques educatives, d’ajut a l’estudi i de material escolar, per a reconèixer aquells treballs dels escolars del nostre país que millor utilitzin, expliquin i difonguin els valors humans en la societat d’avui, i també en ajuts a entitats d’infants, joves i gent grans que millor utilitzin, expliquin i difonguin els valors humans en la societat d’avui. Perquè els joves són els adults del futur i les persones que gestionaran la nostra societat en el futur. I requereixen tenir els valors adequats; requereixen tenir consciència de quins són els valors adequats i saber-los emprar sàvia i curosament. I la gent gran van ser joves en el passat i per tant posseeixen uns coneixements, una experiència i una trajectoria que els fan molt aptes per transmetre als més joves quins són realment els bons valors.

El desig de la Fundació Pare Esqué és que tothom pugui participar en aquesta convocatòria de beques educatives i que ningú se senti exclòs per cap raó. Per això creiem necessari fer notar que en el títol de la convocatòria hem indicat “valors humans” i no “valors cristians” com resa la nostra missió. No perquè vulguem negar la nostra base fundacional, ens al contrari; sinó perquè entenem que els valors, els bons i sòlids valors, no són patrimoni de ningú en concret i sí són patrimoni de tothom. L’objectiu és fomentar els bons valors, els valors positius i sòlids; aquells que ens fan ser millors persones i permeten construir societats més justes i més sanes.

Tots els alumnes de qualsevol tipus de centre estan convidats a participar. Qualsevol entitat o agrupació d’infants, joves i gent grant (majors de 65 anys) està convidada a participar. Tothom pot difondre lliurament el contingut íntegre de les bases d’aquesta convocatòria entre estudiants del seu entorn, escoles, instituts, centres de formació professional i centres d’educació especial i qualsevol tipus de centre educatiu per nens/es d’entre 10 i 16 anys.

Trobareu la crònica de l’entrega de premis de la 1a edició i també els treballs guardonats en aquest enllaç.  Feu una ullada per tenir una guia dels diferents treballs que es poden realitzar.

BASES

 1. Participants

Qualsevol estudiant d’entre 10 i 16 anys (a data 31 de desembre de 2016) de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de totes les escoles, instituts i centres de formació professional o especial.

Qualsevol entitat, casal, agrupació, associació o moviment infantil/juvenil (fins a 18 anys) i qualsevol entitat, casal, associació o moviment de gent gran (majors de 65 anys).

Les persones, grups, casals, agrupacions, associacions o moviments que hagin obtingut el primer premi en la convocatòria anterior a l’edició actual es poden tornar a presentar en l’edició actual, però sense opció a obtenir premi, a menys que les circumstàncies portin a que sigui l’únic treball amb una qualitat mínima que es presenti en la seva categoria.

 1. Forma de participació

Es pot participar de forma individual o en grup, sense límit de participants per grup, sempre i quan els estudiants de cada grup pertanyin a la mateixa categoria (veure punt 8 d’aquestes bases) i sense importar si són estudiants o no del mateix centre. Cada grup pot presentar únicament un treball. Cada persona o individu només pot participar d’un grup.

Els treballs que presentin les entitats, casals, agrupacions, associacions o moviments infantils/juvenil s’entenen creats, dirigits i realitzats pels seus monitors i responsables i per tant si algun nen/a d’entre 10 i 16 anys hi col·labora, s’entén que aquesta col·laboració no l’impedeix de participar de forma individual o en un grup de nens/es de la seva edat.

 1. Lema i contingut dels treballs

El lema i fil conductor dels treballs a presentar és “Difondre els valors humans en la societat d’avui”. El contingut dels treballs ha d’expressar de forma clara com la persona o grup participant pensa que s’ha de difondre els valors humans en la societat d’avui, de quina manera aquesta difusió pot ajudar a les persones i a la societat que ens envolta i com això influeix en un benefici futur. El contingut es pot basar en un o varis valors. En tot cas, els treballs han d’incloure la llista (més curta o més llarga) dels valors principals que s’hi treballin amb la definició dels mateixos.

A modus de guia i orientació del seu treball, els participants poden donar resposta als següents punts:

1. Quins són per a tu els valors humans? Enumera’ls i explica’ls.
2. Quins d’aquests valors humans estan majoritàriament estesos i consolidats en la societat d’avui. Indica exemples concrets que t’hagis trobat o estigues visquent en el teu entorn.
3. Quins d’aquests valors humans no estan majoritàriament estesos i consolidats en la societat d’avui. Indica exemples concrets que t’hagis trobat o estigues visquent en el teu entorn.
4. Quines accions proposes per extendre i consolidar els valors humans que manquen en la societat d’avui? Com aplicar-les? Com difondre-les?
 
 1. Forma de presentació dels treballs

La forma de presentació dels treballs és lliure (poesia, narrativa, audiovisual, explicada, cantada, interpretada, …). Pot ser un escrit, una presentació de diapositives, pot ser una gravació en àudio, pot ser una gravació en vídeo, pot ser un dibuix o una pintura, pot ser un treball manual o una escultura, també una combinació dels anteriors o d’altres formes. La forma de presentació la deixem a la millor conveniència dels participants de cada grup. L’idioma dels treballs podrà ser en català, castellà o en tots dos idiomes barrejats. La utilització d’un tercer idioma en el treball original està admesa sempre i quan s’aporti la corresponent traducció al català. Tots els treballs, ja siguin escrits o no, han d’adjuntar un escrit explicant les motivacions i el contingut del mateix. S’entendrà per explicar les motivacions explicar la raó que els ha decidit a presentar-se a l’obtenció de la beca educativa, la raó que els o l’ha impulsat a escollir els valors i el tema que s’explica en el seu treball i la raó que els ha impulsat a escollir la forma de presentació elegida.

 1. Identificació dels treballs

5.1. Pels treballs dels nens i nenes entre 10 i 16 anys:

Els treballs han de venir identificats amb un nom de grup, a quina categoria es presenten i amb les següents dades de cadascun dels participants: Nom complert i Cognoms, número DNI (si es te), telèfon de contacte (fix o mòbil), població on resideix, adreça email de contacte (l’adreça email de contacte és optativa), centre en el que està estudiant en el curs 2015-2016, nom del director/a del centre.

5.2. Pels treballs de casals, agrupacions, associacions i moviments infantils/juvenils i de gent gran:

Els treballs han de venir identificats amb el nom complert del casal, agrupació, associació o moviment, a quina categoria es presenten, CIF o identificació del casal, agrupació, associació o moviment, nom complert i DNI del responsable, telèfon de contacte (fix o mòbil), adreça email de contacte.

Tots els participants que siguin menors de 18 anys, ja sigui a títol individual o formant part d’un grup, hauran d’adjuntar una autorització de participació signada pel seu pare, mare o tutor legal, on hi consti el Nom, Cognoms i número DNI del seu pare, mare o tutor legal.

 1. Lloc i data límit d’entrega dels treballs

Els participants poden enviar els seus treballs per correu electrònic a l’adreça Fundacio.Pare.Esque@gmail.com o bé per correu postal a l’adreça c/ Sant Antoni Maria Claret, 50-62, interior, 08025 Barcelona. Els enviaments de treball per correu electrònic estan limitats a una mida de 20MB. Si el treball ocupa més de 20MB, el mateix es podrà fer arribar a la Fundació Pare Esqué per correu postal o a través d’un espai ftp que la Fundació Pare Esqué posarà a disposició dels participants sota petició.

La data límit d’entrega dels treballs és dilluns 18 de setembre de 2017 a les 24:00h.

 1. Composició i decisió del Jurat

Els treballs guanyadors seran escollits i decidits per un jurat composat per patrons, simpatitzants i persones vinculades a la Fundació Pare Esqué i a l’Obra Cultural Mariana i també per persones no vinculades a la Fundació Pare Esqué o a l’Obra Cultural Mariana.

La decisió del jurat es farà pública a través de la pàgina web de la Fundació Pare Esqué i es difondrà per diferents xarxes socials i mitjans de comunicació en data a determinar.

El jurat pot declarar desert algun o alguns dels premis, si així ho estima oportú, per les raons que siguin, incloent el cas que es presentin treballs que no arribin a una qualitat mínima en opinió del jurat.

La decisió del jurat és i serà inapelable.

 1. Premis i valors de les beques educatives

Els premis o beques educatives s’otorgaran repartits en les següents categories:

A. Alumnes de 10 a 12 anys.

B. Alumnes de 13 a 14 anys.

C. Alumnes de 15 a 16 anys.

D. Casal, agrupació, associació o moviment infantil/juvenil.

E. Casal, associació o moviment de gent gran.


Per a les categories A, B i C es concediran tres beques educatives d’ajuda a l’estudi i material escolar:

El 1r grup o persona premiada de cada categoria rebrà una beca educativa per valor de 300€.

El 2n grup o persona premiada de cada categoria rebrà una beca educativa per valor de 200€.

El 3r grup o persona premiada de cada categoria rebrà una beca educativa per valor de 100€.

El valor de cada premi o beca educativa quedarà repartida entre les persones participants que formin part del grup i com a tals figurin i estiguin identificades com a components del grup i no formin part d’altres grups.

Per a les categories D i E es concedirà un únic premi per valor de 300€ al millor treball de cada categoria per a finançar les activitats de l’entitat, casal, agrupació, associació o moviment corresponent.

IMPORTANT: En virtut de la legalitat vigent, i en funció de la quantia del premi o beca entregada de forma individual, s’aplicarà la retenció fiscal corresponent segons la legalitat vigent i el reglament sobre l’IRPF que estigui en vigor.

 1. Entrega de premis

Per a l’entrega de premis s’organitzarà un acte en lloc i data per escollir i comunicar.

 1. Propietat i drets dels treballs

Tots els treballs presentats quedaran en propietat de la Fundació Pare Esqué, qui podrà fer ús d’ells en presentacions, exposicions i/o com a material de promoció i difusió de les seves activitats. Per això, els participants i grups participants cedeixen els drets de reproducció, distribució, comunicació i exposició pública dels treballs a la Fundació Pare Esqué, en exclusiva, sense cap limitació territorial i per un període de 5 anys.

 1. Dades personals

La mera participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de que les dades facilitades pels participants, siguin o no guanyadors d’una beca educativa seran incorporades a un fitxer propietat de Fundació Pare Esqué. Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació o oposició, complint en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades. La Fundació Pare Esqué es reserva el dret de comprovar la veracitat de les dades facilitades, així com les edats i identitats dels guanyadors abans de procedir al lliurament de les beques educatives.

 1. Generals

La participació en la convocatòria suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases per part de les persones participants. Qualsevol manifestació en sentit contrari, és a dir, de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió de la persona o grup participant i, com a conseqüència d’aquesta, la Fundació Pare Esqué quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb aquest participant o grup participant.

Fundació Pare Esqué no es fa responsable de les possibles pèrdues, irregularitats o defectes dels enviaments, o qualsevol de les vies utilitzades per a la participació que no es trobi sota el seu control i regulació.

Fundació Pare Esqué es reserva el dret d’excloure a aquells participants que fessin un ús fraudulent dels mitjans de participació.

 1. Informació, dubtes i publicació

Per informació adicional o resoldre dubtes sobre les bases de la convocatòria, es poden adreçar per correu electrònic a Fundacio.Pare.Esque@gmail.com o bé trucar al telèfon de la Fundació Pare Esqué, 93 458 59 35.

Fundació Pare Esqué es reserva el dret a modificar les presents bases en cas que s’apreciï, justificadament, la concurrència de circumstàncies que puguin influir en l’objectivitat i transparència de la convocatòria d’obtenció de beques educatives.

Qualsevol incidència que pugui sorgir i que no es reflecteixi en aquestes Bases serà resolta per Fundació Pare Esqué segons el seu saber i millor criteri.

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les presents bases inclosa l’aplicació de la normativa fiscal que resulti d’obligada aplicació.

Les bases de la convocatòria i les respostes a les consultes i dubtes més freqüents estaran publicades al web de la Fundació Pare Esqué en l’adreça http://www.FundacioPareEsque.org/premifpe.

Dr. Ramon Maria Soriano Camps
President
Fundació Pare Esqué
 

One thought on “Premi Nacional Fundació Pare Esqué”

 1. Hola, Gràcies per la informació, sorpresiva per a mi al no recordar relació amb la vostra Fundació fins aquest moment. Ha estat una novetat agradable per a algú com jo, que treballo tota la estona en relació a la formació, i intento merèixer aquest privilegi amb la inclusió (dins el programari de les diferents sessions) dels valor cristians que mencioneu com a questió central en aquests premis. Si puc arribar a èsser útil de qualsevol manera als vostres propòsits constructius de la nostra societat, serà un gran plaer, i per aixó resto a la vostra disposició permanent amb el millor dels desitjos de succès en la vostra tasca de difussió dels nostres valors. Atentament, BF

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: